Chefscoaching

bakgrundsbild

Ingress

Chefscoaching – arbetsmodell

Modellen för chefscoaching har arbetats fram genom erfarenhetsutbyte och återkoppling från chefer under närmare 10 år. Coachingen/handledningen ska stödja chefers rollutveckling och utvecklingsarbete.

Centralt är att man utgår från individens nuläget och hon/han belyser själv sin situation och identifierar lösningar. Coachingen stödjer med att problematisera och belysa processen kring det skeende som chefsrollen ställs inför.

Omfattning

Coachingen omfattar chefens relationer i förhållande till övriga roller i verksamheten. Vidare bearbetas samverkan, samarbete, ledarskapet och det personliga handlandets funktion utifrån framgång i de avsikter man har. Deltagaren får också bedöma sin arbetsgrupps mognad och eget bidrag för att öka mognad.

Arbetsform

Handledningen sker i dialog med bibehållet ansvar hos deltagarna för beslut och åtgärder. Handledningen bygger enklare arbetsdokument som t ex personlig utvecklingsplan).

Där arbetar man med rollens olika innehåll och för fram konkreta aktiviteter för utveckling. Handledningen ger därmed individuell utveckling, förståelse för rollen i grupprocessen och verksamheten och dess utveckling.

Rollen

I handledningen belyses det personliga agerandet och rollens funktion och ansvar. Vi kartlägger den handlingsfrihet som rollen har i nuläget. Vi lyfter frågor om ansvarstagande och medarbetargruppens utveckling samt verksamhetens förändring.

Verksamheten

Handledningen kan även riktas emot verksamhet och dess utveckling. Därmed är verksamhetens reella situation en viktig grundfaktorn att beakta. Vid handledning av verksamhetsfrågor fokuseras verksamhetens utveckling och verksamhetsmål.

Genomförande

Handledningen genomförs under ca 2-3 tim, per tillfälle. Planeras genomföras om ca 3-5 tillfällen per termin. Det viktiga är att varje handledningstillfälle är uppföljningsbart och ställer krav på individen att arbeta med frågor på hemmaplan. Telefonkontakt mellan mötena kan ske. Ev test kan användas som IDI eller Belbins Team Skills, där det medges återkoppling från omgivningen/medarbetargruppen.

Nu är det din tur.