Om SDI

bakgrundsbild

Ingress

Om SDI

Att utveckla en arbetsgrupp handlar om att tydliggöra roller och att lyfta fram samarbetsformer, kommunikationsformer, delaktighet och inte minst ansvarstagande. I ett sådant utvecklingsarbete krävs at både arbetsroller som relationsroller identifieras och diskuteras på ett öppet sätt.

Genom certifierad handledning i SDI ®, förkortning av Strength Deployment Inventory, som är ett frågeformulär och en kartläggning, kan du och andra få hjälp att upptäcka egenskaper och potential i sättet att relatera till andra människor. Arbetet med medarbetarenkäten/frågeformuläret är ett utvecklingsarbete med hög delaktighet där alla medarbetare deltar. Avsikten är att konkretisera ett antal utvecklingssteg utifrån de resultat avdelningen fått.

Konceptet ska genom processledning bearbeta nuläget inom resp arbetslag gällande frågor knutna till medarbetarenkäten t ex samarbete, kommunikation och ansvar för att initiera en arbetsplan för det vidare arbetet internt. Arbetsformen bearbetar också frågor av mer svår karaktär som t ex diskriminering. Utvecklingsinsatsen ska stödja hela medarbetargruppen att närma sig kommunikations-, samarbetsformer och bemötande i vardagen. Allt för att vidareutveckla gemensamma värderingar och ställningstaganden utifrån verksamhetens behov.

SDI ® – utgör ett verktyg för ledningsgrupper samt andra grupper för upplysning och utveckling där det sammanställda resultatet används till att föra reflektiva samtal tillsammans. Samtalen varvas under kursen med genomgång av teorier samt praktiska övningar för personlig utveckling.

Nu är det din tur.